Algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes voor diensten van BackOffice Op Maat aan haar wederpartij(en) (hierna te noemen wederpartij), tenzij hiervan door partijen nadrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2. Alle aanbiedingen en offertes van BackOffice Op Maat zijn vrijblijvend en exclusief  BTW. BackOffice Op Maat is gerechtigd de geldende prijzen en tarieven aan te passen. BackOffice Op Maat geeft wederpartij hiervan schriftelijk kennis. De prijsaanpassing/tariefwijziging gaat in één maand na datum van de schriftelijke kennisgeving. Indien contractant niet akkoord wenst te gaan met de prijsaanpassing/ tariefwijziging is wederpartij gerechtigd binnen acht werkdagen na de schriftelijke kennisgeving de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen tegen de in de kennisgeving van BackOffice Op Maat genoemde datum waarop de wijziging in werking zou treden.
  3. Bij niet dan wel niet tijdige betaling is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is vanaf dat moment rente van 1,5 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag en is wederpartij tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen verband houdende met de inning van de vordering van BackOffice Op Maat op wederpartij. Voorts is BackOffice Op Maat gerechtigd bij niet (tijdige) betaling administratiekosten in rekening te brengen van € 12,50.
  4. Indien wederpartij in gebreke blijft met de nakoming van de overeenkomst, daaronder begrepen het niet (tijdig) voldoen aan zijn/haar betalingsverplichtingen, is BackOffice Op Maat gerechtigd haar dienstverlening te staken en op te schorten vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Indien het telecommunicatieverkeer van wederpartij hinder veroorzaakt voor de bedrijfsvoering van BackOffice Op Maat kan BackOffice Op Maat de dienstverlening tijdelijk of indien nodig geheel buiten gebruik stellen, zulks ter beoordeling van BackOffice Op Maat.
  5. BackOffice Op Maat aanvaardt geen aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook, noch is zij verplicht tot vergoeding van schade van welke aard en onder welke noemer ook, ontstaan als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verzenden, ontvangen, doorgeven, weergeven en uitvoeren van de door BackOffice Op Maat verleende diensten. Dit geldt ook indien er een vertraging heeft plaatsgevonden in het verzenden, ontvangen, doorgeven en uitvoeren van de verleende diensten. Wederpartij vrijwaart BackOffice Op Maat voor (de gevolgen van) iedere aansprakelijkheid van BackOffice Op Maat jegens derden.
  6. Tekortkoming van BackOffice Op Maat in de nakoming van de overeenkomst is niet aan BackOffice Op Maat toerekenbaar, indien de tekortkoming het gevolg is van of verband houdt met een buiten de macht van BackOffice Op Maat gelegen omstandigheid. Hieronder valt in ieder geval het uitvallen van diensten van de telefoon, elektriciteit en internet.
  7. De inhoud van de door BackOffice Op Maat aangenomen telefoongesprekken en de persoonsgegevens van de beller zullen uiterst vertrouwelijk worden behandeld en deze informatie wordt alleen aan wederpartij persoonlijk of op het door hem/haar aangegeven faxnummer, per email of door middel van een sms-bericht op zijn/haar mobiele nummer doorgegeven. Ook met betrekking tot de door BackOffice Op Maat verleende secretariële diensten geldt een geheimhoudingsplicht. BackOffice Op Maat is niet gemachtigd voor enig ander doel gebruik te maken van de informatie die over wederpartij of zijn/haar relaties wordt verkregen.
  8. BackOffice Op Maat is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door BackOffice Op Maat aangekondigde tijdstip. De gewijzigde voorwaarden zullen door BackOffice Op Maat tijdig aan wederpartij worden toegezonden. Is er geen tijdstip van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden aangekondigd, dan treden die wijzigingen in werking op het moment dat deze aan wederpartij schriftelijk zijn medegedeeld.
  9. BackOffice Op Maat zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de vereisten van goed werkmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst zulks vereist, is BackOffice Op Maat gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  10. De overeenkomsten tussen BackOffice Op Maat en wederpartij worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst (waaronder begrepen deze algemene voorwaarden) worden beslecht door de bevoegde rechter.


Laatste nieuws

Facebook, Instagram & Linkedin

BackOffice op Maat is ook op Facebook, Instagram & Linkedin actief! Via d...

Lees meer

Op zoek naar vraag en aanbod!

Bent u een drukke ondernemer en kunt u wel wat hulp gebruiken bij de facil...

Lees meer